Datos do Responsable

 • Identidade do titular: ASOCIACIÓN CELANOVA CHEA
 • NIF/CIF: G-32.491.292
 • Dirección: Rúa Emilia Pardo Bazán, 2ºA – 32800 Celanova (Ourense)
 • Correo electrónico: xestioncelanovachea@gmail.com
 • Nome do dominio: http://www.celanovachea.com

Neste espazo, o usuario, poderá atopar toda a información relativa aos termos e condicións legais que definen as relacións entre os usuarios e a ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA como responsable desta web. Como usuario, é importante que coñezas estes termos antes de continuar navegando.

A ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA como responsable desta web, asume o compromiso de procesar a información dos usuarios e clientes con plenas garantías e cumprir cos requisitos nacionais e europeos que regulan a recompilación e uso dos datos  perso- nales dos meus usuarios.

Esta web cumpre coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos  digita-lles, e co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas ( RGPD), así como coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio  Elec- trónico ( LSSICE  ó  LSSI).

Condicións xerais de uso

As presentes Condicións Xerais regulan o uso (incluíndo o mero acceso) das páxinas de web, integrantes do sitio web da ASOCIACIÓN CELANOVA CHEA incluídos os contidos e servizos postos a disposición nelas. Toda persoa que acceda á web http://www.celanovachea.com acepta someterse ás Condicións Xerais vixentes en cada momento.Datos personales que recabamos e cómo o facemos.

Consulta a Política de Privacidade.

Compromisos e obrigas dos usuarios

O usuario queda informado, e acepta, que o acceso á presente web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial coa ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA. Desta forma, o usuario comprométese a utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública.

Queda prohibido o uso da web, con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web. Respecto dos contidos desta web, prohíbese:Cualquier vulneración de los derechos del prestador o de la entidad como legítimo titular.

 • A utilización dos contidos para fins comerciais ou publicitarios sen autorización previa.

Na utilización da web http://www.celanovachea.com o usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos da ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA ou de terceiros ou que puidese danar,  inutilizar ou  sobrecargar o portal asociacións. org ou que impedise, de calquera forma, a normal utilización da web.

Con todo, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos na internet non son enteira-mente fiables e que, por tanto asociacións. org non pode garantir a inexistencia de  malware ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos aínda que poñeremos todos os medios necesarios e as medidas de seguridade oportunas para evitar a presenza destes elementos daniños.

Medidas de seguridade

Os datos persoais comunicados polo usuario á ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA poden ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva á propia asociación, asumindo esta todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co establecido na normativa vixente en protección de datos.

Reclamación e resolución de conflictos

O usuario poderá realizar reclamacións remitindo un correo electrónico a xestioncelanovachea@gmail.com, indicando o seu nome e apelidos, o servizo e/ou produto adquirido e expoñendo os motivos da súa reclamación.

Por se pode ser do teu interese, para someter as túas reclamacións podes utilizar tamén a plataforma de resolución de litixios que facilita a Comisión Europea e que se atopa dispoñible na seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dereitos de propiedade intelectual e industrial

O contido desta Web atópase protexido polas Leis sobre Propiedade Intelectual e Industrial.

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente  prohibi-dás a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización da ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA. O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade da ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA.

O usuario coñece e acepta que a totalidade do sitio web, contendo sen carácter exhaustivo o texto, software, contidos (incluíndo estrutura, selección, ordenación e presentación dos mesmos) podcast, fotografías, material audiovisual e gráficos, está protexida por marcas, dereitos de autor e outros dereitos lexítimos, de acordo cos tratados internacionais nos que España é parte e outros dereitos de propiedade e leis de España.

No caso de que un usuario ou un terceiro consideren que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade  inte- lectual pola introdución dun determinado contido na web, deberá notificar dita circunstancia á ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA indicando:

 • Datos persoais do interesado titular dos dereitos presuntamente infrinxidos, ou indicar a representación coa que actúa no caso de que a reclamación a presente un terceiro distinto do interesado.
 • Sinalar os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual sinalados e declaración expresa na que o interesado responsabilízase da veracidade das informacións facilitadas na notificación.

Enlaces externos

As páxinas da web http://www.celanovachea.com proporcionan ligazóns a outros sitios web propios e contidos que son propiedade de terceiros tales como:

 • Contido de outros blogs e páxinas web.
 • Ferramentas.
 • Recursos.

Exclusión de garantías e responsabilidades

A ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da web, ou dos seus servizos e contidos;
 • A calidade do servizo, a velocidade de acceso, o correcto funcionamento nin a dispoñibilidade nin continuidade de funcionamento da Web;
 • A existencia de  malware, programas  maliciosos ou lesivos nos contidos;
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal;
 • A falta de  licitud, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos ao dispor dos usuarios no sitio web;
 • Os contidos e opinións de terceiros nin da información contida en páxinas Web de terceiros ás que se poida acceder por Ligazóns ou buscadores do sitio web;
 • O prestador non se fai responsable baixo ningún concepto dos danos que se puidesen derivar do uso ilegal ou indebido da presente páxina web.

Política de comentarios

Na nosa web permítense realizar comentarios (nos apartados habilitados para iso) para enriquecer os contidos e realizar consultas. Con todo, a ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA resérvase o dereito de moderar, publicar e contestar ou non aos devanditos comentarios.

Non se admitirán comentarios que non estean relacionados coa temática desta web, que inclúan difamacións, agravios, insultos, ataques persoais ou faltas de respecto en xeral cara ao autor ou cara a outros membros.

Tamén serán suprimidos os comentarios que conteñan información que sexa obviamente enganosa ou falsa, así como coméntaos- rios que conteñan información persoal, como, por exemplo, domicilios privado ou teléfonos e que vulneren a nosa política de  protec- ción de datos.

Desestimarase, igualmente, aqueles comentarios creados só con fins promocionais dunha web, persoa ou colectivo e todo o que poida ser considerado spam en xeral.

Non se permiten comentarios anónimos, así como aqueles realizados por unha mesma persoa con distintos alcumes.

Uso correcto do sitio web

O usuario comprométese a utilizar a Web, os contidos e os servizos de acordo coa Lei, cos bos costumes e a orde pública.

O usuario obrígase e compromete a:

 • Non utilizar a Web ou os servizos que se prestan a través dela con finalidades ou efectos ilícitos ou contrarios ao contido deste Aviso Legal que lesionen os intereses ou dereitos de terceiros, ou que de calquera forma poida danar,  inutilizar ou deteriorar a Web ou os seus servizos ou impedir un uso satisfactorio da Web a outros usuarios.
 • Non destruír, alterar,  inutilizar ou, de calquera outra forma, danar os datos, os programas ou os documentos electrónicos e outros que se atopen na Web.
 • Non introducir programas, virus,  macroinstrucciones, miniaplicacións ou calquera outro dispositivo lóxico ou secuencia de caracteres que causen ou poidan causar calquera tipo de alteración nos sistemas informáticos do responsable do a Web ou de terceiros.
 • Non facer mal uso de informacións, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera clase de material accesible a través da Web ou dos servizos que ofrece.
 • Non introducir actuacións, actitudes ou ideas discriminatorias por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición.
 • Así mesmo, o responsable da web resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso á Web e/ou aos servizos en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso a aqueles usuarios que incumpran estas condicións xerais.

Lei aplicable e xurisdicción

Con carácter xeral as relacións entre a ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA cos usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes nesta web atópanse sometidas á lexislación e xurisdición españolas e aos tribunais de Ourense.

Contacto

No caso de que calquera usuario tivese algunha dúbida acerca destas Condicións legais ou calquera comentario sobre este portal, por favor diríxase a xestioncelanovachea@gmail.com.

Documento actualizado a 02/10/2019

Cerrar menú

[contact-form-7 id=”298″ title=”Contact form”]