POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA é a responsable do tratamento dos datos persoais do Usuario e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto nas norma- tivas vixentes en protección de datos persoais, a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, así como o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas ( RGPD).

Desde a ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA tomamos a túa privacidade en serio. Nesta declaración de privacidade explicámosche que datos persoais recompilamos e para que os usamos. Anímavos- mos a ler detidamente estes termos antes de que nos facilites os teus datos persoais a través da nosa web.

Só poderás rexistrarche en http://www.celanovachea.com se es maior de 18 anos.

Nesta web velamos polo respecto dos teus datos persoais e o cumprimento da lei en materia de protección de datos. Como usuario debes saber que os teus dereitos están garantidos.

 • Nunca che solicitaremos información persoal a menos que realmente sexa necesaria para prestarche os servizos que nos requiras.
 • Nunca compartiremos a túa información persoal con ninguén, excepto para cumprir coa lei ou no caso de que contemos coa túa autorización expresa.
 • Nunca utilizaremos os teus datos persoais cunha finalidade diferente á expresada nesta política de privacidade.
 • É preciso advertir que esta Política de Privacidade podería variar en función de esixencias  legislati-vas ou de autorregulación, polo que se aconsella aos usuarios que a visiten periodicamente. Será aplicable no caso de que os usuarios decidan encher algún formulario de calquera dos seus  formu- larios de contacto onde se soliciten datos de carácter persoal.

A ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA adecuou esta web ás esixencias das seguintes leis:

 • Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD).
 • Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, coñecido como o Regulamento de desenvolvemento da LOPD.
 • Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas ( RGPD).
 • Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico ( LSSICE ou  LSSI).

RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS TEUS DATOS PERSONAIS

NOME COMERCIAL: ASOCIACIÓN CELANOVA CHEA.

NIF/CIF: G-32.491.292

DIRECCIÓN: Rúa Emilia Pardo Bazán, 15 – 2ºA

CORREO ELECTRÓNICO: XESTIONCELANOVACHEA@GMAIL.COM

ACTIVIDADE: ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES.

A efectos do previsto no Regulamento Xeral de Protección de Datos antes citado, os datos persoais recollidos a través dos formularios da web, recibirán o tratamento de datos de “Usuarios da web e subscritores”.

Para o tratamento dos teus datos e do resto dos datos dos nosos usuarios, implementamos  to-dás as medidas técnicas e organizativas de seguridade establecidas na lexislación vixente.

PRINCIPIOS QUE APLICAREMOS Á TÚA INFORMACIÓN PERSONAL

No tratamento dos teus datos persoais, aplicaremos os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos:

 • Principio de licitud, lealdade e transparencia: Requirimos o teu consentimento expreso para o trata-minto dos teus datos persoais para os fins específicos que informaremos previamente con transparencia.
 • Principio de  minimización de datos: Só solicitaremos os datos estritamente necesarios en relación cos fins para os que os usaremos.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: os datos serán mantidos durante non máis tempo do necesario para os fins do tratamento, en función da finalidade, informarémosche do prazo de conservación correspondente, no caso de subscricións, periodicamente revisaremos as nosas listas e eliminaremos aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os teus datos serán tratados de tal maneira que se garanta unha seguridade adecuada dos datos persoais e garántase confidencialidade. Debes saber que implementaremos todas as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos teus datos por parte de terceiros.

¿CÓMO OBTIVEMOS OS TEUS DATOS?

Os datos persoais que tratamos na ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA proceden de:

 • Formulario de subscrición ao boletín electrónico.
 • Solicitude de Inscrición na Asociación.
 • Comentarios nos nosos artigos.
 • Fichas e formularios de inscrición a cursos e outros servizos.
 • Formulario de contacto e consulta.

¿CALES SON OS TEUS DEREITOS CANDO NOS FACILITAS OS TEUS DATOS?

Calquera persoa ten o dereito para obter confirmación sobre se na ASOCIACIÓN  CELANO-VAI  CHEA estamos a tratar datos persoais que nos  conciernen ou non. As persoas interesadas teñen dereito a:

•           Solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado.

•           Solicitar a súa rectificación ou supresión.

•           Solicitar a limitación do seu tratamento.

•           Opoñerse ao tratamento.

•           Solicitar a  portabilidad dos datos.

Os interesados poderán acceder aos seus datos persoais, así como solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de  reclamacio- nes.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os  intere- sados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. En tales casos, deixaremos de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Como interesado, tes dereito a recibir os datos persoais que che incumban, que nos facilitaras e nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento cando:

•           O tratamento estea baseado no consentimento.

•           Os datos fosen facilitados pola persoa interesada.

•           O tratamento efectúese por medios automatizados.

Ao exercer o teu dereito á portabilidade dos datos, terás dereito a que os datos persoais transmítanse directamente de responsable a responsable cando sexa tecnicamente posible.

Os interesados tamén terán dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación #ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se  consideran que o tratamento de datos persoais que lle  conciernen infrinxe o Regulamento.

¿CON QUÉ FINALIDADE TRATAMOS OS TEUS DATOS PERSONAIS?

Cando un usuario conéctase con esta web por exemplo para comentar un post, mandar un correo ao titular, solicita información, subscribirse ao noso boletín, solicita algunha contratación ou inscribirse a algúns servizos dos que ofertamos, está a facilitar información de carácter persoal da que é responsable a ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA. Esa información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser a túa dirección IP, nome, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, e outra información necesaria á hora de solicitar os devanditos datos. Ao facilitar esta información, o usuario dá o seu consentimento para que a súa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada pola ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA, só como se  descri- be no Aviso Legal e na presente Política de Privacidade.

Desde a ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA existen diferentes sistemas de captura de información persoal e trato a información que facilitan as persoas interesadas co seguinte fin por cada sistema de captura (formularios):

•           Formulario de subscrición ao boletín  celanovachea. com: Neste caso, solicitamos os seguintes datos persoais: Usuario e Email, para xestionar a lista de subscricións, enviar boletíns, prol-mocións e ofertas especiais, facilitados polo usuario ao realizar a subscrición. Dentro da web existen varios formularios para activar a subscrición. Os boletíns electrónicos ou  newsletter están almacenados nos servidores da empresa  LUCUSHOST S.L.U. e estarán xestionados por ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA:

•           Formulario de alta para comentarios do blogue: Para comentar as publicacións do noso espazo web requírese que o usuario encha un formulario e aprobe esta política de privacidade. Neste caso, solicitamos Nome e Email. Os datos recolleitos a través deste formulario xestiónanse a través do CMS  WordPress, e están aloxados nos servidores contratados a  Lucushost S.L.U.

Ademais, existen outras finalidades polas que tratamos os teus datos persoais:

•           Para garantir o cumprimento das condicións de uso e a lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axudan a esta web para garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.

•           Para apoiar e mellorar os servizos que ofrecemos.

•           Tamén se recollen outros datos non identificativos que se obteñen mediante algunhas  cookies que se descargan no computador do usuario cando navega nesta web e que se detallan na  polí- tica de  cookies.

•           Para xestionar as redes sociais. A ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA ten presenza en redes sociais  online. O tratamento dos datos que leve a cabo das persoas que se fagan se- guidoras nas redes sociais das páxinas oficiais da ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA, rexerase por este apartado. Así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e  nor- mativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso. Nas redes socia-lles, informaremos sobre recursos, convocatorias, actividades, produtos ou servizos de ÁSOA- CIACIÓN CELANOVA  CHEA ou doutras persoas e entidades e creamos de interese para os nosos seguidores.

•           Tramitar encargos, solicitudes ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición.

•           Realizar estudos estatísticos.

De acordo ao establecido no regulamento xeral de protección de datos europeo ( RGPD) 2016/679, a ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA, con domicilio en Rúa Emilia Pardo Bazán 15 – 2 B – 32800 (Ourense) será responsable do tratamento dos datos correspondentes a Usuarios da web e subscritores.

A ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA non vende, aluga nin cede datos de carácter persoal que poidan identificar o usuario, nin o fará no futuro, a terceiros sen o consentimento previo.

LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS TEUS DATOS

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento expreso.

Para contactar ou realizar comentarios nesta web requírese o consentimento con esta política de privacidade.

CATEGORÍA DE DATOS

As categorías de datos que se tratan son datos identificativos.

Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos.

¿POR CANTO TEMPO CONSERVAREMOS OS TEUS DATOS?

Os datos persoais proporcionados conservaranse ata que se solicite a súa supresión polo  in- teresado ou ata que xa non sexan necesarios para establecer a comunicación para a que se solicitou o consentimento expreso.

¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN OS TEUS DATOS?

Algunhas das ferramentas que utilizamos desde a ASOCIACIÓN CELANOVA CHEA son con-tratados por terceiros. Para prestar servizos estritamente necesarios para o desenvolvemento da actividade, compartimos datos cos seguintes prestadores baixo as súas correspondentes condicións de privacidade:

Google Analytics, Google Drive e Google  Adwords: servizos prestados por Google, Inc., unha compañía de  Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre  Parkway,  Mountain  View (Ca- lifornia), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Estes servizos de Google utilizan diversas “ co- okies” (son arquivos de texto situados no teu computador, para axudar a  pedernal. org a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web). A información que xera a  cookie acerca do seu uso (incluíndo dirección IP) será transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.

Datos de Hosting:

 • Denominación social: LucusHost S.L.U.
 • CIF: B27496918
 • Domicilio social: Illas Cíes 46, 4F, 27003 Lugo
 • Correo electrónico: contacto@lucushost.com
 • Teléfono: 982 989 112

LucusHost S.L.U., sociedade inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo no Tomo 506, folio 195, folla LU-19153.

Esta empresa trata os datos coa finalidade de realizar os seus servicios de hosting á ASOCIACIÓN CELANOVA CHEA.

NAVEGACIÓN

Ao navegar por http://www.celanovachea.com pódense recoller datos non identificables, que  pue-dean incluír, direccións IP, localización xeográfica (aproximadamente), un rexistro de como se  utili- zan os servizos e sitios, e outros datos que non poden ser utilizados para identificar o usuario. Entre os datos non identificativos están tamén os relacionados aos teus hábitos de navegación a través de servizos de terceiros. Esta web utiliza os seguintes servizos de análises de terceiros:

 • Google analytics
 • Google Search  Console
 • Google Adwords.
 • Facebook.
 • Twitter.
 • Instagram.

Utilízase esta información para analizar tendencias, administrar o sitio, rastrexar os movementos dos usuarios ao redor do sitio e para recompilar información demográfica sobre os usuarios no seu conxunto.

SECRETO E SEGURIDADE DOS DATOS

A ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA comprométese no uso e tratamento dos datos  inclui-dous persoais dos usuarios, respectando a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade do mesmo, así como a dar cumprimento á súa obrigación de gardalos e adaptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de conformidade co establecido na normativa vixente de protección de datos.

A ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA non pode garantir a absoluta  inexpugnabilidad da rede Internet e por tanto a violación dos datos mediante accesos fraudulentos a eles por parte de terceiros. Cando se presente algún incidente de seguridade, e ao darnos conta do mesmo,  debere- mos notificar ao cliente a brecha de seguridade e proporcionaremos información oportuna relaciona-dá co Incidente de Seguridade tal como coñézase ou cando o cliente solicíteo  razonablemen-che.

EXACTITUDE E VERACIDADE DOS DATOS

Como usuario, es o único responsable da veracidade e corrección dos datos que non remitas exonerando á ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA de calquera responsabilidade respecto diso.

Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou os seus- cripción.

ACEPTACIÓN E CONSENTIMENTO

O usuario declara ser informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte da ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA na forma e para as finalidades indicadas nesta política de privacidade.

REVOCABILIDAD

O consentimento prestado, tanto para o tratamento como para a cesión dos datos dos  in- teresados, é  revocable en calquera momento comunicándoo á ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA nos termos establecidos nesta Política para o exercicio do dereitos ARCO. Esta revogación en ningún caso terá carácter retroactivo.

CAMBIOS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria. En dei- chos supostos, anunciaremos nesta páxina ou outras publicadas para ese efecto, os cambios  introdu- cidos con antelación á súa posta en práctica.

CORREOS COMERCIAiS

De acordo coa LSSICE, desde a ASOCIACIÓN CELANOVA CHEA non realizamos prácticas de SPAM, polo que non envía correos comerciais por vía electrónica que non fosen previa-mente solicitados ou autorizados polo usuario. En consecuencia, en cada un dos formularios habidos na web, o usuario ten a posibilidade de dar o seu consentimento expreso para recibir o boletín, con independencia da información comercial puntualmente solicitada.

Conforme ao disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de  co- mercio electrónico, a ASOCIACIÓN CELANOVA  CHEA comprométese a non enviar comunica- ciones de carácter comercial sen identificalas debidamente.

Documento actualizado a 02/10/2019

Cerrar menú

[contact-form-7 id=”298″ title=”Contact form”]